ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Nabór na stanowisko inspektora ds organizacji i kadr w DPS Tolkmicko

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-10-12 15:18:05 Informacja ogłoszona dnia 2017-10-12 15:18:08 przez Robert Korsak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku
ul. Szpitalna 2
82-340 Tolkmicko
 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w:
Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej  
82-340 Tolkmicko, ul. Szpitalna 2
Wolne stanowisko: Inspektor ds. organizacji i kadr, w wymiarze czasu pracy – 0,5 etatu
Forma zatrudnienia – umowa o pracę - umowa o pracę na okres próbny wynoszący 3 miesiące, z możliwością zatrudnienia na czas określony 1 roku oraz dalszą kontynuacją umowy.
Miejsce zatrudnienia: Warsztat Terapii Zajęciowej przy Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko. 
Przewidywany termin zatrudnienia - 1 listopad 2017
I. WYMAGANIA KONIECZNE:
 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora ds. organizacji i kadr.
 3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych.
 5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
II. NIEZBĘDNE WYKSZTAŁCENIE
- wykształcenie wyższe,
- co najmniej roczny okres świadczenia pracy w administracji samorządowej lub rządowej. 

III. WYMAGANIA DODATKOWE:
 1. doświadczenie w pracy na stanowisku,
 2. umiejętność pracy zespołowej,
 3. umiejętność organizowania pracy własnej,
 4. umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
 5. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 6. odporność na sytuacje stresowe,
 7. umiejętność współdziałania i współpracy,
 8. umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami.
IV. WYMAGANA WIEDZA SPECJALISTYCZNA
 1. znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o ochronie danych osobowych,
 2. znajomość techniki prawodawczej,
 3. znajomość i umiejętność obsługi komputera w środowisku oprogramowania: Word, Excel, oraz Internet,
 4. umiejętność redagowania pism.
V. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
 1. Prowadzenie teczek osobowych pracowników.
 2. Obsługa programu komputerowego TRAWERS modułu kadry i płace,  
 3. Comiesięczne przygotowywanie niezbędnych informacji do naliczenia wynagrodzeń pracowników.
 4. Prowadzenie ewidencji urlopów oraz wyjść służbowych i prywatnych.
 5. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych do GUS, PCPR.
 6. Kompletowanie wszelkiej dokumentacji dla nowoprzyjętych pracowników, w tym przygotowywanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy i innych.
 7. Przygotowywanie wniosków oraz kompletowanie wszelkiej dokumentacji dla pracowników przechodzących na emeryturę bądź rentę z tytułu niezdolności do pracy.
 8. Prowadzenie spraw związanych z obsługą pocztową, telefoniczną i inną zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie WTZ,
 9. Wykonywanie czynności kancelaryjnych, w tym przyjmowanie i obieg dokumentów wychodzących i przychodzących.
 10. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, tj. instrukcji, regulaminów i zarządzeń.
 11. Naliczanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę i umów zleceń.
 12. Sporządzanie i przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i innych wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych.
 13. Przygotowywanie korespondencji z ZUS i US związanej ze sprawami kadrowo-płacowymi.
 14. Naliczanie należnej składki zaliczki na podatek dochodowy i przygotowywanie odpowiednich deklaracji skarbowych (miesięcznych, rocznych).
 15. Przygotowywanie korespondencji z organami w zakresie zajęć komorniczych i windykacji należności z wynagrodzenia za pracę.
 16. Sporządzanie analiz kadrowych, prognoz i sprawozdawczości, sprawozdań statystycznych w zakresie zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń, analiz i informacji dotyczących spraw pracowniczych.
 17. Terminowe sporządzanie przelewów bankowych.
 18. Prowadzenie kasy Warsztatu:
 1. dokonywanie wypłat po uprzednim zatwierdzeniu przez kierownika i księgową Warsztatu,
 2.  terminowe sporządzanie raportów kasowych.
 1. Wystawianie kart drogowych dla kierowców.
 2. Sporządzanie miesięcznych kart eksploatacji pojazdów.
 3. Wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków pracowników Warsztatu.
 4. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS oraz raportów dla  każdego pracownika.
 5. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych WTZ.
 6. Wykonywanie innych zadań przypisanych dla tego stanowiska pracy w indywidualnym zakresie czynności służbowych.
                            
 1. WARUNKI PRACY:
Wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z jednostkami administracji publicznej i samorządowej, praca wymaga przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Miejsce pracy na parterze budynku  Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2 Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 55 2316178 wew.22.
 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej – załącznik nr 1.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik nr 2.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 4. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem
 5. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku inspektora  – załącznik nr 3.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe załącznik nr 4.
 7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych – załącznik nr 5.
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz.922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r., poz. 902) - załącznik nr 6.
 9. Dokument potwierdzający niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać  z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych.
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów przedstawionych dokumentów.
 1. INNE INFORMACJE:
 
 1. Procedura naboru na urzędnicze stanowisko jest dwuetapowa i obejmuje:
I etap – kwalifikacja formalna – otwarcie ofert i analiza złożonych dokumentów pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych. Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (II etapu) kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.
II etap – kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją rekrutacyjną powołaną przez dyrektora DPS w Tolkmicku.
Informacja o wynikach naboru zostanie niezwłocznie podana w Biuletynie Informacji Publicznej DPS Tolkmicko dps.bip.powiat.elblag.pl oraz na tablicy ogłoszeń na terenie Domu.
 
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku,
82-340 Tolkmicko, ul. Szpitalna 2,
z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. organizacji i kadr", w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 27 października 2017 roku do godz. 14:00 (decyduje data faktycznego wpływu do placówki).
Oferty, które wpłyną do DPS w Tolkmicku po wyżej określonym terminie, złożone w innej formie, w nie zamkniętej kopercie lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
 1. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy  Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Domu przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów, za jego potwierdzeniem. Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie w/w terminu nieodebrane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 2. Informacji na temat powyższego ogłoszenia udziela Pani Gabriela Bach, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:00, pod numerem telefonu (55) 2316178 lub 231 61 63.
 
Aplikacje / dokumenty nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.
 
 
 
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
                                                                                                 w Tolkmicku
                                                                                                  Anna Kurszewska
 
Załączniki:
 1. Załącznik nr 1.   
 2. Załącznik nr 2.  
 3. Załącznik nr 3.  
 4. Załącznik nr 4.
 5. Załącznik nr 5.
 6. Załącznik nr 6.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Kurszewska Data wytworzenia informacji: 2017-10-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kurszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-12 15:18:05
Wprowadził informację do BIP: Robert Korsak Data udostępnienia informacji: 2017-10-12 15:18:08
Osoba, która zmieniła informację: Robert Korsak Data ostatniej zmiany: 2017-10-16 11:44:15
Artykuł był wyświetlony: 465 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku