ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wniosek i odpowiedź Wnioskodawca: Paweł Sendrowski - Centrum Zamówień Publicznych Paweł Sendrowski

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-09-11 11:08:22 przez Robert Korsak

Akapit nr - brak tytułu

Tolkmicko, 08.09.2023r.
DPS.DD.071.11.2023r.
 
Wnioskodawca:
Paweł Sendrowski
Centrum Zamówień Publicznych Paweł Sendrowski
ul. Grudzieniec 64, 61-601 Poznań
T: +48 798 855 799
www.postepowania.pl
 
 
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez Paweł Sendrowski, Centrum Zamówień Publicznych Paweł Sendrowski
ul. Grudzieniec 64, 61-601 Poznań w dniu 03.09.2023r. –na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 poz. 1429),  udzielając odpowiedzi na zadane w treści wniosku pytania, przekazuje się następujące informacje:
 
 1. Nazw oraz adresów siedzib wykonawców, którym w 2023 roku (w okresie od 01.01.2023 do 31.08.2023 r.) w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego (tj. umów zawartych po przeprowadzeniu postępowania ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. ), naliczono karę umowną, ze wskazaniem:
a) wysokości wynagrodzenia wykonawcy w związku z realizacją umowy o udzielenie zamówienia,
b) wysokości kary umownej,
c) daty naliczenia kary umownej,
d) nr umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz,
e) nazwy oraz numeru (jeżeli został nadany) postępowania w ramach którego zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego.
NIE DOTYCZY
2. Dokumentów potwierdzających naliczenie kary umownej w 2023 roku (w okresie od 01.01.2023
do 31.08.2023 r.) (np. protokoły odbioru, pisma do wykonawców, noty obciążeniowe);
 NIE DOTYCZY
3. Nazw oraz adresów siedzib wykonawców, z którymi w 2023 roku (w okresie od 01.01.2023 do 31.08.2023 r.) w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego (tj. umów zawartych po przeprowadzeniu postępowania ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r.) rozwiązano umowę w sprawie zamówienia publicznego, wypowiedziano umowę lub od umowy odstąpiono w związku z nienależytym wykonaniem ww. umów (tj. z winy wykonawcy), ze wskazaniem:
a) nr umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
b) nazwy oraz numeru (jeżeli został nadany) postępowania w ramach którego zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego) daty rozwiązania umowy, wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy oraz
d) przyczyny rozwiązania umowy, wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy.
Jednocześnie Wnioskodawca zastrzega, iż nie wnioskuje o przesłanie informacji dotyczącej umów innych niż zawieranych na podstawie p.z.p. np. umów zawieranych na podstawie regulaminu.
NIE DOTYCZY
4. Dokumentów potwierdzających rozwiązanie umowy, wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od umowy w związku z nienależytym wykonaniem ww. umów jeśli dotyczą zamówienia publicznego udzielonego na podstawie ww. ustawy (tj. z winy wykonawcy) w 2023 roku (w okresie od 01.01.2023 do 31.08.2023 r.);
NIE DOTYCZY
5. Nazw oraz adresów siedzib wykonawców, których w 2023 roku (w okresie od 01.01.2023 do 31.08.2023 r.) w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego (tj. umów zawartych po przeprowadzeniu postępowania ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. ) pozwano o zapłatę, ze wskazaniem:
a) przyczyny złożenia pozwu,
b) sygnatury sprawy sądowej,
c) daty złożenia pozwu,
d) nr umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz
e) informacji o wyniku postępowania sądowego, jeżeli został wydany wyrok w jakiejkolwiek instancji. NIE DOTYCZY
6. Nazw oraz adresów siedzib wykonawców, których zamawiający w 2023 roku (w okresie od 01.01.2023 do 31.08.2023 r.) wykluczył z prowadzonego przez siebie postępowania o udzielenie zamówienia w związku z wystąpieniem w prowadzonym przez siebie postępowaniu przesłanki o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 10 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. – dalej „p.z.p.” (tj. którzy w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawili informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia), ze wskazaniem:
a) przyczyny wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
b) daty wykluczenia,
c) ewentualnej sygn. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w związku z wykluczeniem wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 10 p.z.p.
d) nazwy oraz numeru (jeżeli został nadany) postępowania w ramach którego zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego.
NIE DOTYCZY
7. Protokołów z postępowań wraz z pismami do wykonawców w sprawie wykluczenia w związku z wystąpieniem w prowadzonym przez siebie postępowaniu przesłanki, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 10 p.z.p w 2023 roku (w okresie od 01.01.2023 do 31.08.2023 r.). 
NIE DOTYCZY
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony