ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje o naborze

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Informacja ogłoszona dnia 2020-11-23 14:45:58 przez Robert Korsak

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Tolkmicko, dnia 23 listopada 2020 roku
DPS.DD.011.7.2020
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze  GŁÓWNY KSIĘGOWY.

1.    Nazwa i adres jednostki:  Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, 82-340 Tolkmicko,     ul. Szpitalna 2.
2.    Określenie stanowiska urzędniczego: główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.
3.    Wymagania niezbędne:   (wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) :

a)    posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
d)    znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
e)    znajomość przepisów prawa na zajmowanym stanowisku dotyczących rachunkowości budżetowej, finansów publicznych,
f)    umiejętność biegłej obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi budżetu, w tym programów księgowych oraz pakietu Ms OFFICE,
g)    spełnianie jednego z poniższych warunków:
  • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości,
  • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości,
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
h)    stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku,
i)    ma nieposzlakowaną opinię.
Wymagania dodatkowe :
a)    znajomość przepisów dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
b)    znajomość przepisów zamówień publicznych,
c)    znajomość przepisów samorządowych,
d)    znajomość przepisów podatkowych, płacowych, ZUS na zajmowanym stanowisku,
e)    znajomość procedur administracyjnych (Kpa),
f)    posiadanie wiedzy z zakresu aktów prawnych regulujących funkcjonowanie domu pomocy społecznej,
g)    doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach administracji publicznej,
h)    umiejętność analitycznego myślenia,
i)    posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa,
j)    kierowanie się zasadami etyki zawodowej,
k)    posiadanie stanu zdrowia odpowiedniego do stanowiska pracy.
4.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b)    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
c)    dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
d)    bieżąca analiza środków w budżecie Domu,
e)    dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
f)    sprawdzanie prawidłowości udzielania zamówień publicznych,
g)    organizacja i nadzór nad obsługą finansowo-księgową Domu,
h)    sporządzanie planów dochodów i wydatków oraz kontrolowanie realizacji tych planów,
i)    rozliczanie dotacji otrzymanych na realizację zadań i sporządzanie sprawozdania w tym zakresie,
j)    przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
k)    dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,
l)    dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,
m)    prowadzenie rozliczeń bankowych,
n)    opracowywanie budżetu,
o)    nadzorowanie prowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych,
p)    prawidłowe pobieranie i odprowadzanie dochodów,
q)    prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
r)    nadzór nad należytym przechowywaniem i zabezpieczaniem dokumentów finansowo-księgowych,
s)    sporządzanie analiz i sprawozdań,
t)    nadzór nad wyliczaniem wynagrodzeń i  świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
u)    opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
5.    Informacja o warunkach pracy:
a)    Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.
b)    Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko,
c)    Praca w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.  
d)    Stanowisko pracy związane z obsługą komputera, urządzeń biurowych, współpracą  z pracownikami zakładu oraz instytucjami zewnętrznymi.
e)    Wynagrodzenie zasadnicze od 4200- 4800 zł plus dodatek za wysługę lat.
6.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  poniżej 6%.
7.    Wymagane dokumenty:

1)    Życiorys (CV) wraz z podanym numerem telefonu, opatrzony własnoręcznym podpisem kandydata.
2)    List motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem kandydata.
3)    Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4)    Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, uwierzytelnione własnoręcznym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem”.
5)    Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
i kwalifikacje zawodowe, uwierzytelnione własnoręcznym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem”.
6)    Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
7)    Referencje (jeżeli kandydat je posiada) z klauzulą „za zgodność z oryginałem”.
8)    Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9)    Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
10)    Oświadczenie, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego będzie wymagane przed nawiązaniem stosunku pracy).
11)    Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku głównego księgowego.
12)    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).
13)    Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
Uwaga!
  • Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego”.
  • wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.
  • Inne dokumenty poza wskazanymi wyżej będą zwracane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacji.
  • Poza informacjami zawartymi w ogłoszeniu innych informacji nie udziela się.
8.    Inne informacje:
1)    Procedura naboru na kierownicze stanowisko obejmuje: kwalifikację formalną – otwarcie ofert i analiza złożonych dokumentów pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych. O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie. Kwalifikacja merytoryczna obejmuje rozmowę kwalifikacyjną z komisją rekrutacyjną powołaną przez dyrektora DPS w Tolkmicku. Informacja o wynikach naboru zostanie niezwłocznie podana w Biuletynie Informacji Publicznej DPS Tolkmicko dps.bip.powiat.elblag.pl, na stronie dpstolkmicko.pl  oraz na tablicy ogłoszeń na terenie Domu.
2)    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku,
82-340 Tolkmicko, ul. Szpitalna 2,

z dopiskiem „Dotyczy naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze głównego   księgowego", w nieprzekraczalnym  terminie do dnia  7 grudnia 2020r. do godz. 14:00 (decyduje data faktycznego wpływu do placówki).
Oferty, które wpłyną do DPS w Tolkmicku po wyżej określonym terminie, złożone w innej formie, w nie zamkniętej kopercie lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
3)    Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Domu przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów, za jego potwierdzeniem. Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie w/w terminu nieodebrane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
4)    Informacji na temat powyższego ogłoszenia udziela Anna Kurszewska, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00, pod numerem telefonu:        (55) 231 61 78 lub (55) 231 61 63.
Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 4 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia  regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

                                     
(-) Anna Kurszewska
Dyrektor DPS w Tolkmicko
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kurszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-23 14:41:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-23 14:45:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-23 14:45:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
698 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony