ˆ

Informacje o naborze

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko Inspektor ds. organizacji i kadr

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Dyrektor Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Tolkmicku ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR DS. ORGANIZACJI I KADR w pełnym wymiarze czasu pracy.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Jolanta Nadwodna
 
Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:  
Kandydatka spełniła wymagania Komisji Rekrutacyjnej. Posiada odpowiednie kwalifikacje i wykazała się znajomością zagadnień związanych z realizacją zadań na w/w stanowisku. 
Tolkmicko, dnia 23.12.2020 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kurszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-23 07:36:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Korsak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-23 07:36:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Korsak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-23 07:36:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9524 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY.

Wynik naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Głównego Księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Tolkmicko, 8.12.2020 rok
DPS.DD.011.7.2020 
Wynik naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Głównego Księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.
Nabór zakończono. Brak ofert kandydatów/kandydatek.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kurszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-08 19:32:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Korsak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-08 19:32:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Korsak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-08 19:36:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9908 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wynik naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Głównego Księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Tolkmicko, 18.11.2020 rok
Wynik naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Głównego Księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku
Nabór zakończono. Brak ofert kandydatów/ kandydatek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kurszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-18 12:13:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Korsak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-18 12:13:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Korsak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-18 12:13:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10181 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                          Tolkmicko, dnia 05 listopada 2020 roku                                                                     
DPS.DD.011.6.2020
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze  GŁÓWNY KSIĘGOWY.

1.    Nazwa i adres jednostki:  Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, 82-340 Tolkmicko,     ul. Szpitalna 2.
2.    Określenie stanowiska urzędniczego: główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.
3.    Wymagania niezbędne:   (wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) :
a)    posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
d)    znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
e)    znajomość przepisów prawa na zajmowanym stanowisku dotyczących rachunkowości budżetowej, finansów publicznych,
f)    umiejętność biegłej obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi budżetu, w tym programów księgowych oraz pakietu Ms OFFICE,
g)    spełnianie jednego z poniższych warunków:
-    ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości,
-    ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości,
-    jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
-    posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
h)    stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku,
i)    ma nieposzlakowaną opinię.
Wymagania dodatkowe :
a)    znajomość przepisów dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
b)    znajomość przepisów zamówień publicznych,
c)    znajomość przepisów samorządowych,
d)    znajomość przepisów podatkowych, płacowych, ZUS na zajmowanym stanowisku,
e)    znajomość procedur administracyjnych (Kpa),
f)    posiadanie wiedzy z zakresu aktów prawnych regulujących funkcjonowanie domu pomocy społecznej,
g)    doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach administracji publicznej,
h)    umiejętność analitycznego myślenia,
i)    posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa,
j)    kierowanie się zasadami etyki zawodowej,
k)    posiadanie stanu zdrowia odpowiedniego do stanowiska pracy.
4.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b)    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
c)    dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
d)    bieżąca analiza środków w budżecie Domu,
e)    dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
f)    sprawdzanie prawidłowości udzielania zamówień publicznych,
g)    organizacja i nadzór nad obsługą finansowo-księgową Domu,
h)    sporządzanie planów dochodów i wydatków oraz kontrolowanie realizacji tych planów,
i)    rozliczanie dotacji otrzymanych na realizację zadań i sporządzanie sprawozdania w tym zakresie,
j)    przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
k)    dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,
l)    dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,
m)    prowadzenie rozliczeń bankowych,
n)    opracowywanie budżetu,
o)    nadzorowanie prowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych,
p)    prawidłowe pobieranie i odprowadzanie dochodów,
q)    prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
r)    nadzór nad należytym przechowywaniem i zabezpieczaniem dokumentów finansowo-księgowych,
s)    sporządzanie analiz i sprawozdań,
t)    nadzór nad wyliczaniem wynagrodzeń i  świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
u)    opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
5.    Informacja o warunkach pracy:
a)    Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.
b)    Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko,
c)    Praca w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.  
d)    Stanowisko pracy związane z obsługą komputera, urządzeń biurowych, współpracą  z pracownikami zakładu oraz instytucjami zewnętrznymi.
e)    Wynagrodzenie zasadnicze od 4200- 4800 zł plus dodatek za wysługę lat.
f)    Zatrudnienie od 1 listopada 2020 roku.
6.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  poniżej 6%.
7.    Wymagane dokumenty:
1)    Życiorys (CV) wraz z podanym numerem telefonu, opatrzony własnoręcznym podpisem kandydata.
2)    List motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem kandydata.
3)    Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4)    Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, uwierzytelnione własnoręcznym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem”.
5)    Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
i kwalifikacje zawodowe, uwierzytelnione własnoręcznym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem”.
6)    Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
7)    referencje (jeżeli kandydat je posiada) z klauzulą „za zgodność z oryginałem”.
8)    Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9)    Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
10)    Oświadczenie, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego będzie wymagane przed nawiązaniem stosunku pracy).
11)    Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku głównego księgowego.
12)    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).
13)    Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
Uwaga!
-    Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego”.
-    wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.
-    Inne dokumenty poza wskazanymi wyżej będą zwracane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacji.
-    Poza informacjami zawartymi w ogłoszeniu innych informacji nie udziela się.
8.    Inne informacje:
1)    Procedura naboru na kierownicze stanowisko obejmuje: kwalifikację formalną – otwarcie ofert i analiza złożonych dokumentów pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych. O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie. Kwalifikacja merytoryczna obejmuje rozmowę kwalifikacyjną z komisją rekrutacyjną powołaną przez dyrektora DPS w Tolkmicku. Informacja o wynikach naboru zostanie niezwłocznie podana w Biuletynie Informacji Publicznej DPS Tolkmicko dps.bip.powiat.elblag.pl, na stronie dpstolkmicko  oraz na tablicy ogłoszeń na terenie Domu.
2)    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku,
82-340 Tolkmicko, ul. Szpitalna 2,

z dopiskiem „Dotyczy naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze głównego   księgowego", w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 16 listopada 2020r. do godz. 14:00 (decyduje data faktycznego wpływu do placówki).
Oferty, które wpłyną do DPS w Tolkmicku po wyżej określonym terminie, złożone w innej formie, w nie zamkniętej kopercie lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
3)    Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Domu przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów, za jego potwierdzeniem. Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie w/w terminu nieodebrane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
4)    Informacji na temat powyższego ogłoszenia udziela Anna Kurszewska, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00, pod numerem telefonu:        (55) 2316178 lub (55) 231 61 63.
Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 4 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia  regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

                                     
(-) Anna Kurszewska
 Dyrektor DPS w Tolkmick
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kurszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-05 14:02:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Korsak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-05 14:05:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Korsak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-05 14:05:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10406 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku 82-340 Tolkmicko, ul Szpitalna 2

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku
82-340 Tolkmicko, ul Szpitalna 2
 
Informuję, że została zakończona procedura naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze głównego księgowego. W rozmowie kwalifikacyjnej wziął udział jeden kandydat.
Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:
Nabór został zakończony. Komisja rekrutacyjna postanowiła nie rekomendować kandydata ubiegającego się na to stanowisko. Nabór pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kurszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-30 14:26:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Korsak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-30 14:26:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Korsak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-30 14:26:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10494 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Tolkmicko, dnia 15 października 2020 roku                                                                     
DPS.DD.011.5.2020
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze  
GŁÓWNY KSIĘGOWY.
 
 1. Nazwa i adres jednostki:  Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, 82-340 Tolkmicko, ul. Szpitalna 2.
 2. Określenie stanowiska urzędniczego: główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.
 3. Wymagania niezbędne:   (wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) :
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 5. znajomość przepisów prawa na zajmowanym stanowisku dotyczących rachunkowości budżetowej, finansów publicznych,
 6. umiejętność biegłej obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi budżetu, w tym programów księgowych oraz pakietu Ms OFFICE,
 7. spełnianie jednego z poniższych warunków:
 1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości,
 2. ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości,
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
   
 1. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 2. ma nieposzlakowaną opinię.
   
 1. Wymagania dodatkowe :
 1. znajomość przepisów dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 2. znajomość przepisów zamówień publicznych,
 3. znajomość przepisów samorządowych,
 4. znajomość przepisów podatkowych, płacowych, ZUS na zajmowanym stanowisku,
 5. znajomość procedur administracyjnych (Kpa),
 6. posiadanie wiedzy z zakresu aktów prawnych regulujących funkcjonowanie domu pomocy społecznej,
 7. doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach administracji publicznej,
 8. umiejętność analitycznego myślenia,
 9. posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 10. kierowanie się zasadami etyki zawodowej,
 11. posiadanie stanu zdrowia odpowiedniego do stanowiska pracy.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 4. bieżąca analiza środków w budżecie Domu,
 5. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 6. sprawdzanie prawidłowości udzielania zamówień publicznych,
 7. organizacja i nadzór nad obsługą finansowo-księgową Domu,
 8. sporządzanie planów dochodów i wydatków oraz kontrolowanie realizacji tych planów,
 9. rozliczanie dotacji otrzymanych na realizację zadań i sporządzanie sprawozdania w tym zakresie,
 10. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 11. dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,
 12. dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,
 13. prowadzenie rozliczeń bankowych,
 14. opracowywanie budżetu,
 15. nadzorowanie prowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych,
 16. prawidłowe pobieranie i odprowadzanie dochodów,
 17. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
 18. nadzór nad należytym przechowywaniem i zabezpieczaniem dokumentów finansowo-księgowych,
 19. sporządzanie analiz i sprawozdań,
 20. nadzór nad wyliczaniem wynagrodzeń i  świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 21. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
 1. Informacja o warunkach pracy:
 1. Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko,
 3. Praca w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.  
 4. Stanowisko pracy związane z obsługą komputera, urządzeń biurowych, współpracą  z pracownikami zakładu oraz instytucjami zewnętrznymi.
 5. Wynagrodzenie zasadnicze od 4200- 4700 zł plus dodatek za wysługę lat.
 6. Zatrudnienie od 1 listopada 2020 roku.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  poniżej 6%.
 2. Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys (CV) wraz z podanym numerem telefonu, opatrzony własnoręcznym podpisem kandydata.
 2. List motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem kandydata.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, uwierzytelnione własnoręcznym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem”.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
  i kwalifikacje zawodowe, uwierzytelnione własnoręcznym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem”.
 6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
 7. referencje (jeżeli kandydat je posiada) z klauzulą „za zgodność z oryginałem”.
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 10. Oświadczenie, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego będzie wymagane przed nawiązaniem stosunku pracy).
 11. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku głównego księgowego.
 12. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).
 13. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

UWAGA
 1. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego”.
 2. wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.
 3. Inne dokumenty poza wskazanymi wyżej będą zwracane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacji.
 4. Poza informacjami zawartymi w ogłoszeniu innych informacji nie udziela się.
   
 
 1. Inne informacje:
 1. Procedura naboru na kierownicze stanowisko jest dwuetapowa i obejmuje:                 
  I etap – kwalifikacja formalna – otwarcie ofert i analiza złożonych dokumentów pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych. Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.
        II etap – kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją   
        rekrutacyjną powołaną przez dyrektora DPS w Tolkmicku.
        Informacja o wynikach naboru zostanie niezwłocznie podana w Biuletynie Informacji              
        Publicznej DPS Tolkmicko dps.bip.powiat.elblag.pl  oraz na tablicy ogłoszeń.     
       
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, 82-340 Tolkmicko, ul. Szpitalna 2, z dopiskiem „Dotyczy naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze głównego księgowego", w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 26 października 2020r. do godz. 14:00 (decyduje data faktycznego wpływu do placówki). Oferty, które wpłyną do DPS w Tolkmicku po wyżej określonym terminie, złożone w innej formie, w nie zamkniętej kopercie lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
 2. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Domu przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów, za jego potwierdzeniem. Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie w/w terminu nieodebrane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Informacji na temat powyższego ogłoszenia udziela Anna Kurszewska, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00, pod numerem telefonu:55 2316178 lub 55 231 61 63.
 
Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 4 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia  regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.
 
 
                                                                                             (-) Anna Kurszewska
                                                                                                Dyrektor DPS w Tolkmicku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kurszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-15 10:28:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Korsak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-15 10:33:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Korsak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-15 10:34:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9569 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji