ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje o naborze

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku
informuje o wyniku
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Głównego Księgowego
w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku                                                      
82-340 Tolkmicko, ul Szpitalna 2
 

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko nie wybrano kandydata.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:
Na przedmiotowy nabór nie wpłynęła żadna oferta.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kurszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-07 08:31:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-07 08:31:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-07 08:31:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9486 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY DYREKTOR Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU UL. SZPITALNA 2

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU
Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wyłoniona
Pani Anna Łuńska.
Uzasadnienie:
Kandydatka spełnia wymagania Komisji Rekrutacyjnej. Posiada odpowiednie kwalifikacje i wykazała się znajomością zagadnień związanych z realizacją zadań na w/w stanowisku.
Tolkmicko, dnia 11 września 2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kurszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-11 20:15:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-11 20:15:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-11 20:15:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1915 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY DYREKTOR Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU UL. SZPITALNA 2

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Tolkmicko, dnia 25 sierpnia 2020 roku                                                                     
DPS.DD.011.3.2020
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku
ogłasza nabór
 na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze  
 
GŁÓWNY KSIĘGOWY
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU
UL. SZPITALNA 2
 
 
 1. Nazwa i adres jednostki:  Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, 82-340 Tolkmicko, ul. Szpitalna 2.
 2. Określenie stanowiska urzędniczego: główny księgowy w domu pomocy Społecznej w Tolkmicku.
 3. Wymagania niezbędne:   (wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) :
a) posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
d) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
e) znajomość przepisów prawa na zajmowanym stanowisku dotyczących rachunkowości budżetowej, finansów publicznych,
f) umiejętność biegłej obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi budżetu, w tym programów księgowych oraz pakietu Ms OFFICE,
g) spełnianie jednego z poniższych warunków:
 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości,
 • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości,
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
​h) stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku,
i) ma nieposzlakowaną opinię.
 
Wymagania dodatkowe :
 1. znajomość przepisów dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 2. znajomość przepisów zamówień publicznych,
 3. znajomość przepisów samorządowych,
 4. znajomość przepisów podatkowych,
 5. znajomość przepisów płacowych,
 6. znajomość przepisów ZUS,
 7. znajomość procedur administracyjnych (Kpa),
 8. znajomość ustawy o pomocy społecznej,
 9. posiadanie wiedzy z zakresu aktów prawnych regulujących funkcjonowanie domu pomocy społecznej,
 10. doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach administracji publicznej,
 11. umiejętność analitycznego myślenia,
 12. posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 13. kierowanie się zasadami etyki zawodowej,
 14. posiadanie stanu zdrowia odpowiedniego do stanowiska pracy.
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 4. bieżąca analiza środków w budżecie Domu,
 5. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 6. sprawdzanie prawidłowości udzielania zamówień publicznych,
 7. organizacja i nadzór nad obsługą finansowo-księgową Domu,
 8. sporządzanie planów dochodów i wydatków oraz kontrolowanie realizacji tych planów,
 9. rozliczanie dotacji otrzymanych na realizację zadań i sporządzanie sprawozdania w tym zakresie,
 10. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 11. dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,
 12. dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,
 13. prowadzenie rozliczeń bankowych,
 14. opracowywanie budżetu,
 15. nadzorowanie prowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych,
 16. prawidłowe pobieranie i odprowadzanie dochodów,
 17. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
 18. nadzór nad należytym przechowywaniem i zabezpieczaniem dokumentów finansowo-księgowych,
 19. sporządzanie analiz i sprawozdań,
 20. nadzór nad wyliczaniem wynagrodzeń i  świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 21. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
5. Informacja o warunkach pracy:
 1. Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko,
 3. Praca w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.  
 4. Stanowisko pracy związane z obsługą komputera, urządzeń biurowych, współpracą  z pracownikami zakładu oraz instytucjami zewnętrznymi.
 5. Wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i regulaminem wynagradzania pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku
6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  poniżej 6%.
7. Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys (CV) wraz z podanym numerem telefonu, opatrzony własnoręcznym podpisem kandydata.
 2. List motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem kandydata.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, uwierzytelnione własnoręcznym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem”.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
  i kwalifikacje zawodowe, uwierzytelnione własnoręcznym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem”.
 6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
 7. referencje (jeżeli kandydat je posiada) z klauzulą „za zgodność z oryginałem”.
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 10. Oświadczenie, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego będzie wymagane przed nawiązaniem stosunku pracy).
 11. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku głównego księgowego.
 12. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).
 13. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Zakładzie Usług Komunalnych w Białobrzegach zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
UWAGA
 • Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego”.
 • wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.
 • Inne dokumenty poza wskazanymi wyżej będą zwracane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacji. Poza informacjami zawartymi w ogłoszeniu innych informacji nie udziela się.
8. Inne informacje:
a) Procedura naboru na kierownicze stanowisko jest dwuetapowa i obejmuje:           
I etap – kwalifikacja formalna – otwarcie ofert i analiza złożonych dokumentów pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych. Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.
 II etap – kwalifikacja merytoryczna obejmująca test lub rozmowę kwalifikacyjną z  komisją rekrutacyjną powołaną przez dyrektora DPS w Tolkmicku. Informacja o wynikach naboru zostanie niezwłocznie podana w Biuletynie Informacji  Publicznej DPS Tolkmicko dps.bip.powiat.elblag.pl  oraz na tablicy ogłoszeń na terenie Domu.
b) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku,
82-340 Tolkmicko, ul. Szpitalna 2,
z dopiskiem „Dotyczy naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze głównego księgowego", w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 8 września  2020 r. do godz. 14:00 (decyduje data faktycznego wpływu do placówki).
Oferty, które wpłyną do DPS w Tolkmicku po wyżej określonym terminie, złożone w innej formie, w nie zamkniętej kopercie lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
c) Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Domu przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów, za jego potwierdzeniem. Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie w/w terminu nieodebrane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
d) Informacji na temat powyższego ogłoszenia udziela Pan Jakub Trzyna, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:00, pod numerem telefonu: (55) 2316178 lub (55) 231 61 63.
 
Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 4 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia  regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.
 
 
                                                                                            
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kurszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-25 15:59:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-25 16:04:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-26 09:31:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
773 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O WYNIKACH  I  ETAPU NABORU NA WOLNE STANOWISKO  URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU 
Informuje, że na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego, w wymiarze czasu pracy – 1/1 etatu w Domu Pomocy Społecznej, 82-340 Tolkmicko, ul. Szpitalna 2, wpłynęła 1 oferta, która nie spełniała wymogów formalnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kurszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-11 15:57:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-11 15:57:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-11 15:57:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1940 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wynik naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Głównego księgowego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wynik naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze
Głównego Księgowego
w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku
 
Nabór zakończono. Brak ofert kandydatów/ kandydatek
 
Dyrektor 
Anna Kurszewska
Tolkmicko, 29.07.2020 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kurszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-29 09:29:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-29 09:29:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-29 09:32:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
817 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNY KSIĘGOWY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze. Księgowa w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kurszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-02 13:23:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-02 13:28:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-02 13:28:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
936 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o naborze
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku
z siedzibą w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2
82-340 Tolkmicko
ogłasza nabór na wolne stanowisko księgowego
w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku
 
I. Kandydat powinien spełniać:
 1. Wymagania niezbędne (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów) – zgodne z art. 54 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.)
 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończył  ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe lub
 2. ukończył  średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 2-letnią praktykę w księgowości lub
 3. jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub
 1. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 2. znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office: Word i Excel, programów finansowo-księgowych, bankowości elektronicznej służących do rozliczeń bankowych, do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz do sporządzania sprawozdawczości budżetowej,
 3.  umiejętność interpretowania przepisów i wykorzystanie ich w praktyce;
 4. nieposzlakowana opinia.
 
 1. Wymagania dodatkowe:
W przypadku osób ubiegających się o stanowisko księgowego preferowane będą następujące wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
 1. wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 2. roczne doświadczenie w zakresie księgowości budżetowej w jednostkach pomocy społecznej,
 3. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
 4. znajomość zasad finansowania zadań WTZ na szczeblu powiatu jako organu samorządu terytorialnego,
 5. znajomość przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
 6. znajomość przepisów w sprawie warsztatów terapii zajęciowej,
 7. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu placówki, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 8. znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości w Warsztacie Terapii Zajęciowej Program Księgowo-Płacowy PUMA, Płatnik, Aplikacja Bankowa Banku PKO BP, umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
 9. cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, dobra organizacja pracy, umiejętność korzystania z przepisów,
 10. dodatkowym atutem będzie doświadczenie na stanowisku pracy związanym z finansami publicznymi i księgowością budżetową;
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. prowadzenie rachunkowości Warsztatu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 2. odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zadami:
 • odpowiedzialności za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową placówki,
 • przyjmowanie, dekretowanie, sprawdzanie dokumentów księgowych Warsztatu pod względem formalnym i rachunkowym,
 • wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych Warsztatu,
 • dokonywanie kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,
 1. kontrola obsługi WTZ z zakresu płac, ZUS, GUS, US,
 2. sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz finansowych, sporządzanie sprawozdań z wykonania wydatków i dochodów: miesięcznych /kwartalnych/ rocznych,
 3. przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów, wydatków, wskaźników, w tym w odniesieniu do dotacji WTZ,
 4. przygotowywanie propozycji zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych,
 5. sporządzanie poleceń przelewu na rzecz kontrahentów,
 6. prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz uzgadnianie stanów z kontami analitycznymi i syntetycznymi WTZ,
 7. sporządzanie ewidencji podatku VAT,
 8. rozliczanie dotacji na zadania WTZ,
 9. terminowa ewidencja księgowa i finansowa operacji gospodarczych Warsztatu,
 10. zorganizowanie gromadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej w sposób zabezpieczający ją przed dostępem nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem,
 11. opracowywanie projektów planów finansowych Warsztatu i ich zmian,
 12. dokonywanie bieżącej analizy wykonania planów finansowych i bieżące informowanie kierownika jednostki o stopniu realizacji dochodów i wydatków oraz o prawidłowości wykorzystania  środków otrzymanych na wydatki z budżetu,
 13. zapewnienie prawidłowego i terminowego ustalania i pobierania należności z tytułu dotacji na działalność WTZ,
 14. czuwanie nad prawidłowością umów zawieranych przez placówkę pod względem finansowym,
 15. zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych,
 16. zapewnienie ochrony mienia będącego w posiadaniu Warsztatu,
 17. prowadzenie księgowości KZP przy Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku,
 18. wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.
 
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. stanowisko –księgowy,
 2. wymiar czasu pracy – 0,5 etatu,
 3. miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy, stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku DPS,
 4. miejsce wykonywania pracy – Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko,
 5. praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka dokumentów).,
 6. nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
 7. wynagrodzenie za pracę ustalone będzie na podstawie Regulaminu wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku ( 1000 zł - 1700 zł), dodatek za wieloletnią pracę, dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz system dodatków specjalnych,
 8. stanowisko pracy jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 9. oświetlenia pomieszczenia biurowego: naturalne i sztuczne,
 10. budynek Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 11. praca w godzinach: poniedziałek - piątek 7.30-11.30.
 
5. Wymagane dokumenty:
1)   List motywacyjny.
 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik nr 1.  
 3. Kopie* świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczenie od aktualnego pracodawcy o zatrudnieniu w przypadku trwającego stosunku pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 4. Kopie* dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe.
 5. Podpisane przez Kandydata oświadczenia:
 1. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 2. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,
 4. Oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych    zawartych w złożonych dokumentach aplikacyjnych na potrzeby aktualnie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko księgowego w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.
 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia – załącznik nr 2.
 2. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, które mogą mieć znacznie przy rozpatrywaniu oferty.
 3. Kopia* dokumentów potwierdzających niepełnosprawność – w sytuacji, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018, poz. 1260 ze zm.).
 4. Wszystkie oświadczenia woli kandydata, CV oraz list motywacyjny powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą.
 5. UWAGA: *  Kandydat  może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego.
 
Do składanych dokumentów prosimy dopisać  klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przebiegu naboru na wolne stanowisko pracy przez Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 
 1. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,
  w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach samorządu terytorialnego, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony organizuje się służbę przygotowawczą,  trwającą nie  dłużej niż 3 miesiące, kończącą się egzaminem.
 
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku w miesiącu poprzedzającym zamieszczenie ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne/ oferty należy składać (w zamkniętych kopertach)
w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku, pokój nr 8 lub  przesłać na adres: Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko księgowego  w terminie do dnia 28 czerwca 2019 roku do godz. 15.30"(decyduje data faktycznego wpływu do jednostki).
 
Aplikacje/oferty, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku po dniu 28 czerwca 2019 roku  nie będą rozpatrywane.
 
Złożone oferty będą oceniane pod względem kompletności i spełnienia wymagań formalnych na wskazane stanowisko pracy.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub/i testu zostaną powiadomione jedynie te osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
 
 1. Informacje dodatkowe
 1. Szczegółowych informacji o konkursie udziela Pani Gabriela Bach, tel. 55 2316178, 55 2316163 wew. 22.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej DPS (dpstolkmicko.pl), Biuletynu Informacji Publicznej (www.dps.bip.powiat.elblag.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko.
 2. Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.
 3. Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydata, który w drodze konkursu zostanie zatrudniony w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku zostaną wpięte do jego akt osobowych.
 4. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewymienionych w pkt 3 i 4 są odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.
 6. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż Administratorem Danych Osobowych kandydatów do pracy jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacyjnej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 902 z późn. zm.), i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. z 2018r., poz. 917 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 902 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 511) oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
 
Uwaga:
Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.
 
 
         /-/ Anna Kurszewska
                                                                        Dyrektor DPS w Tolkmicku

Załączniki

 • 1 (DOCX, 14.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-06-14 21:25:27 | Data wytworzenia informacji: 2019-06-14
 • 2 (DOC, 36 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-06-14 21:26:39 | Data wytworzenia informacji: 2019-06-14
 • 3 (DOCX, 27.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-06-14 21:27:11 | Data wytworzenia informacji: 2019-06-14
 • 4 (DOCX, 12.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-06-14 21:27:34 | Data wytworzenia informacji: 2019-06-14
 • 5 (DOCX, 14.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-06-14 21:27:55 | Data wytworzenia informacji: 2019-06-14

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kurszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-14 21:23:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-14 21:28:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-14 21:28:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
933 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji