ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Księgowa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-13 16:11:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
                                                               Księgowa
 
 

1. Wymagania formalne
a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
b) Wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne.
c) Staż pracy:
- minimum 4 lata przy wykształceniu średnim, doświadczenie w naliczaniu płac,
- minimum 2 lata przy wykształceniu wyższym, doświadczenie w naliczaniu płac.
UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe
 1. Znajomość:
  - przepisów z zakresu finansów publicznych;
  - przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej;
  - Ustawy o pracownikach samorządowych;
  - Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;
  - przepisów Kodeksu Pracy;
  - Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
  - Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
  - Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  - przepisów o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej.
 2. Obsługa komputera w zakresie:
  - programu Płatnik;
  - programu PUMA, TRAWERS;
  - biegłej znajomości programów z pakietu MS Office.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Samodzielność.
 5. Odpowiedzialność.
 6. Lojalność.
 7. Dokładność i sumienność.
 8. Operatywność oraz odporność na stres.
 9. Wysoka kultura osobista.
   
Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Sporządzanie list płac z tytułu wszelkich wynagrodzeń, zasiłków ZUS.
 2. Prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych.
 3. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i korygujących ZUS.
 4. Sporządzanie informacji o dochodachPIT-11, PIT-40.
 5. Wystawianie zaświadczeń Rp-7.
 6. Planowanie, rozliczanie i okresowa analiza funduszu płac.
 7. Prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej (zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin).
 8. Przyjmowanie wniosków dotyczących wypłaty należnych świadczeń pracowniczych.
 9. Przygotowywanie dokumentacji i wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz  umów o dzieło.
 10. Sporządzanie  zgodnie z obowiązującymi przepisami rocznych deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego i do ZUS IWA.
 11. Sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną wszelkich dokumentów rozliczeniowych, deklaracji, raportów do ZUS dotyczących comiesięcznego rozliczenia składek społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich pracowników i zleceniobiorców.
 12. Sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę wykonania przelewów składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynagrodzeń na indywidualne konta pracowników oraz innych potrąceń z listy płac. 
 13. Terminowa ewidencja księgowa i finansowa operacji gospodarczych.
 14. Przyjmowanie, dekretowanie, sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym.
 15. Sporządzanie zestawień, analiz finansowych.
 16. Przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów, wydatków, wskaźników.
 17. Sporządzanie poleceń przelewu na rzecz kontrahentów.
 18. Prowadzenie ewidencji środków trwałych na kontach syntetycznych i uzgadnianie z kontami analitycznymi prowadzonymi w DPS.
 19. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora DPS w Tolkmicku.
 
 1. Warunki pracy:
 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 2. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 7 m-cy lub na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
 3. Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy - 40 godzin tygodniowo.
 4. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
  • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
  • pomieszczenie biurowe znajduje się na parterze.
 
 1. Wymagane dokumenty:
 
 1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej – załącznik nr 1.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik nr 2.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 4. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 5. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego – załącznik nr 3.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe - załącznik nr 4.
 7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych – załącznik nr 5.
 
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres:  Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku 82-340, ul. Szpitalna 2. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko księgowego" - w terminie do dnia 27.10.2017r. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą telefoniczną, elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (dps.bip.powiat.elblag.pl), na tablicy informacyjnej w siedzibie DPS oraz na stronie internetowej DPS Tolkmicko.
 
 
 
                                                                                 
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku
Anna Kurszewska
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Kurszewska Data wytworzenia informacji: 2017-10-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kurszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-13 16:11:54
Wprowadził informację do BIP: Robert Korsak Data udostępnienia informacji: 2017-10-13 16:11:59
Osoba, która zmieniła informację: Robert Korsak Data ostatniej zmiany: 2017-10-16 11:43:34
Artykuł był wyświetlony: 106 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór na stanowisko inspektora ds organizacji i kadr w DPS Tolkmicko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-12 15:18:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku
ul. Szpitalna 2
82-340 Tolkmicko
 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w:
Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej  
82-340 Tolkmicko, ul. Szpitalna 2
Wolne stanowisko: Inspektor ds. organizacji i kadr, w wymiarze czasu pracy – 0,5 etatu
Forma zatrudnienia – umowa o pracę - umowa o pracę na okres próbny wynoszący 3 miesiące, z możliwością zatrudnienia na czas określony 1 roku oraz dalszą kontynuacją umowy.
Miejsce zatrudnienia: Warsztat Terapii Zajęciowej przy Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko. 
Przewidywany termin zatrudnienia - 1 listopad 2017
I. WYMAGANIA KONIECZNE:
 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora ds. organizacji i kadr.
 3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych.
 5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
II. NIEZBĘDNE WYKSZTAŁCENIE
- wykształcenie wyższe,
- co najmniej roczny okres świadczenia pracy w administracji samorządowej lub rządowej. 

III. WYMAGANIA DODATKOWE:
 1. doświadczenie w pracy na stanowisku,
 2. umiejętność pracy zespołowej,
 3. umiejętność organizowania pracy własnej,
 4. umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
 5. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 6. odporność na sytuacje stresowe,
 7. umiejętność współdziałania i współpracy,
 8. umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami.
IV. WYMAGANA WIEDZA SPECJALISTYCZNA
 1. znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o ochronie danych osobowych,
 2. znajomość techniki prawodawczej,
 3. znajomość i umiejętność obsługi komputera w środowisku oprogramowania: Word, Excel, oraz Internet,
 4. umiejętność redagowania pism.
V. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
 1. Prowadzenie teczek osobowych pracowników.
 2. Obsługa programu komputerowego TRAWERS modułu kadry i płace,  
 3. Comiesięczne przygotowywanie niezbędnych informacji do naliczenia wynagrodzeń pracowników.
 4. Prowadzenie ewidencji urlopów oraz wyjść służbowych i prywatnych.
 5. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych do GUS, PCPR.
 6. Kompletowanie wszelkiej dokumentacji dla nowoprzyjętych pracowników, w tym przygotowywanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy i innych.
 7. Przygotowywanie wniosków oraz kompletowanie wszelkiej dokumentacji dla pracowników przechodzących na emeryturę bądź rentę z tytułu niezdolności do pracy.
 8. Prowadzenie spraw związanych z obsługą pocztową, telefoniczną i inną zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie WTZ,
 9. Wykonywanie czynności kancelaryjnych, w tym przyjmowanie i obieg dokumentów wychodzących i przychodzących.
 10. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, tj. instrukcji, regulaminów i zarządzeń.
 11. Naliczanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę i umów zleceń.
 12. Sporządzanie i przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i innych wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych.
 13. Przygotowywanie korespondencji z ZUS i US związanej ze sprawami kadrowo-płacowymi.
 14. Naliczanie należnej składki zaliczki na podatek dochodowy i przygotowywanie odpowiednich deklaracji skarbowych (miesięcznych, rocznych).
 15. Przygotowywanie korespondencji z organami w zakresie zajęć komorniczych i windykacji należności z wynagrodzenia za pracę.
 16. Sporządzanie analiz kadrowych, prognoz i sprawozdawczości, sprawozdań statystycznych w zakresie zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń, analiz i informacji dotyczących spraw pracowniczych.
 17. Terminowe sporządzanie przelewów bankowych.
 18. Prowadzenie kasy Warsztatu:
 1. dokonywanie wypłat po uprzednim zatwierdzeniu przez kierownika i księgową Warsztatu,
 2.  terminowe sporządzanie raportów kasowych.
 1. Wystawianie kart drogowych dla kierowców.
 2. Sporządzanie miesięcznych kart eksploatacji pojazdów.
 3. Wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków pracowników Warsztatu.
 4. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS oraz raportów dla  każdego pracownika.
 5. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych WTZ.
 6. Wykonywanie innych zadań przypisanych dla tego stanowiska pracy w indywidualnym zakresie czynności służbowych.
                            
 1. WARUNKI PRACY:
Wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z jednostkami administracji publicznej i samorządowej, praca wymaga przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Miejsce pracy na parterze budynku  Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku, ul. Szpitalna 2 Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 55 2316178 wew.22.
 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej – załącznik nr 1.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik nr 2.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 4. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem
 5. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku inspektora  – załącznik nr 3.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe załącznik nr 4.
 7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych – załącznik nr 5.
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz.922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r., poz. 902) - załącznik nr 6.
 9. Dokument potwierdzający niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać  z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych.
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów przedstawionych dokumentów.
 1. INNE INFORMACJE:
 
 1. Procedura naboru na urzędnicze stanowisko jest dwuetapowa i obejmuje:
I etap – kwalifikacja formalna – otwarcie ofert i analiza złożonych dokumentów pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych. Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (II etapu) kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.
II etap – kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją rekrutacyjną powołaną przez dyrektora DPS w Tolkmicku.
Informacja o wynikach naboru zostanie niezwłocznie podana w Biuletynie Informacji Publicznej DPS Tolkmicko dps.bip.powiat.elblag.pl oraz na tablicy ogłoszeń na terenie Domu.
 
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku,
82-340 Tolkmicko, ul. Szpitalna 2,
z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. organizacji i kadr", w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 27 października 2017 roku do godz. 14:00 (decyduje data faktycznego wpływu do placówki).
Oferty, które wpłyną do DPS w Tolkmicku po wyżej określonym terminie, złożone w innej formie, w nie zamkniętej kopercie lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
 1. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy  Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Domu przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów, za jego potwierdzeniem. Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie w/w terminu nieodebrane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 2. Informacji na temat powyższego ogłoszenia udziela Pani Gabriela Bach, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:00, pod numerem telefonu (55) 2316178 lub 231 61 63.
 
Aplikacje / dokumenty nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.
 
 
 
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
                                                                                                 w Tolkmicku
                                                                                                  Anna Kurszewska
 
Załączniki:
 1. Załącznik nr 1.   
 2. Załącznik nr 2.  
 3. Załącznik nr 3.  
 4. Załącznik nr 4.
 5. Załącznik nr 5.
 6. Załącznik nr 6.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Kurszewska Data wytworzenia informacji: 2017-10-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kurszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-12 15:18:05
Wprowadził informację do BIP: Robert Korsak Data udostępnienia informacji: 2017-10-12 15:18:08
Osoba, która zmieniła informację: Robert Korsak Data ostatniej zmiany: 2017-10-16 11:44:15
Artykuł był wyświetlony: 124 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w DPS Tolkmicko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-12 14:49:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku
ul. Szpitalna 2
82-340 Tolkmicko
zaprasza kandydatów chcących podjąć pracę w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku ul. Szpitalna 2 na stanowisku  pracownika socjalnego
 
Forma zatrudnienia – umowa o pracę.
Wymiar czasu pracy -  1 etat.
Miejsce zatrudnienia: Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko. 
Przewidywany termin zatrudnienia - 1 listopad 2017
I. WYMAGANIA KONIECZNE:
 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.
 3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych.
 5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
II. NIEZBĘDNE WYKSZTAŁCENIE
Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 oraz poz. 1583) pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z wymienionych warunków:
 1. posiada dyplom kolegium pracowników służb społecznych,
 2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,
 3. ukończyła studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków : pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
Treść przepisu art. 116 ust. 1 pkt 3:
- należy czytać łącznie z treścią przepisu art. 116 ust. 1a;
- dotyczy wyłącznie studentów, którzy rozpoczęli realizacje wskazanej wyżej specjalności
  począwszy od dnia 1 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskali w  nieprzekraczającym terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku.

III. WYMAGANIA DODATKOWE:
 1. doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 2.  umiejętność pracy zespołowej;
 3.  umiejętność organizowania pracy własnej;
 4.  umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
 5.  samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 6.  odporność na sytuacje stresowe;
 7.  umiejętność współdziałania i współpracy;
 8. umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami
IV. WYMAGANA WIEDZA SPECJALISTYCZNA
 1. znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,  Rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego;
 2. umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną;
 3. dobra znajomość obsługi komputera.
 
V. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
 
Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
 
 1. Świadczenie pracy socjalnej na rzecz klienta pomocy społecznej przed przyjęciem do domu pomocy społecznej - rozeznanie aktualnej sytuacji socjalno- bytowej.
 2. Przeprowadzanie wywiadów aktualizacyjnych.
 3. Prowadzenie pracy socjalnej na rzecz mieszkańców Domu, a w szczególności:
 1. utrzymywanie więzi z rodziną mieszkańca, osobami bliskimi oraz środowiskiem lokalnym,
 2. organizowanie mieszkańcom czasu wolnego, w tym imprez o charakterze okazjonalnym,
 3. udzielanie pomocy w załatwianiu indywidualnych spraw mieszkańców, w tym dokonywanie drobnych zakupów,
 4. prowadzenie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie żywotnych interesów mieszkańców,
 5. podejmowanie działań mających na celu ułatwianie adaptacji i aklimatyzacji mieszkańców w nowych uwarunkowaniach,
 6. prowadzenie zagadnień związanych ze składaniem przez mieszkańców do depozytu środków pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych,
 7. prowadzenie czytelni i biblioteki domowej,
 8. prowadzenie spraw związanych z urlopami mieszkańców,
 9. załatwianie formalności związanych ze zgonem mieszkańców,
 10. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych mieszkańców oraz skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 11. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej     poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
 12. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych mieszkańców,
 13. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami,
 14. inicjowanie nowych form pomocy mieszkańcom i ich rodzinom mającym trudną sytuację życiową,
 15. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu  programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
 1. Przy wykonywaniu zdań pracownik socjalny jest obowiązany:
 1. kierować się zasadami etyki zawodowej,
 2. kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia,
 3. przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym mieszkańców i ich
rodzinę,
 1. udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługującym im świadczeniom i dostępnych formach pomocy,
 2. zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny.
 1. Czynny udział w opracowywaniu indywidualnych planów wspierania mieszkańców, ich monitorowanie, dokonywanie niezbędnych modyfikacji odzwierciedlających aktualny stan mieszkańca oraz jego oczekiwania.
 2. Prowadzenie pełnej, wymagalnej dokumentacji odzwierciedlającej indywidualną pracę z mieszkańcem, w tym:
 1. prowadzenie ewidencji akt osób oczekujących na przyjęcie do Domu,
 2. prowadzenie ewidencji ruchu mieszkańców /meldunki, urlopy/ i akt osobowych mieszkańców,
 3. prowadzenie dokumentacji związanej ze złożonym depozytem przez mieszkańców,
 4. prowadzenie dokumentacji związanej z odpłatnością mieszkańców za pobyt w Domu,
 5. prowadzenie ewidencji zwrotów kosztów utrzymania z tytułu urlopów mieszkańców,
 6. prowadzenie ewidencji odzieży pobranej przez mieszkańców z magazynu.
 1. Kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich w Domu, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców oraz właściwych postaw pracowniczych w stosunku do mieszkańców.
 2. Załatwianie spraw emerytalno – rentowych, zasiłkowych mieszkańców.
9. Towarzyszenie mieszkańcom w wyjazdach:
  -  na konsultacje,
    - w sprawach osobistych do sądu, ZUS-u, itp.
10. Kompleksowa realizacja zadania związanego z pobieraniem i wypłacaniem
     świadczeń emerytalno – rentowych  mieszkańcom Domu.
11. Prowadzenie spraw związanych z odpłatnością mieszkańców za pobyt w
     Domu.
12. Stała praca w Zespole Opiekuńczo-Terapeutycznym oraz współpraca z
     pracownikami pierwszego kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących
     realizacji indywidualnego planu opieki wynikająca z funkcji pracownika
     pierwszego kontaktu.
13. Prowadzenie stałej współpracy z organami ZUS, terenowymi ośrodkami
     pomocy społecznej, PFRON, NFZ oraz innymi placówkami pomocy
     społecznej.
14. Służenie pomocą w rozwiązywaniu konfliktów międzyludzkich w Domu.
15. Utrzymywanie stałego kontaktu z mieszkańcami przebywającymi w
     placówkach służby zdrowia.
16. Stały kontakt z personelem Domu wykonującym inne funkcje.
17. Udział w naradach personelu organizowanych przez administrację Domu.
18. Realizowanie zadań wynikających z założeń organizacyjnych Domu.
19. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez czynny udział
     w organizowanych szkoleniach i samokształcenie.
VI. WARUNKI PRACY:
Wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z jednostkami administracji publicznej i samorządowej, praca wymaga przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Miejsce pracy na parterze budynku  Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach.  
VII. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej – załącznik nr 1.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik nr 2.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 4. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy. potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 5. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego – załącznik nr 3.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe załącznik nr 4.
 7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych – załącznik nr 5.
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz.922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r., poz. 902) - załącznik nr 6.
 
 Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów  w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku ul. Szpitalna 2 (pok. nr 7) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15.00, za pośrednictwem poczty lub na adres mailowy   w terminie do 26.10.2017 r. z dopiskiem PRACOWNIK SOCJALNY .
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Aplikacje / dokumenty nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.
Informacja o wyborze osoby na stanowisko pomocnicze pracownika socjalnego umieszczona zostanie na stronie internetowej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie DPS.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku zastrzega sobie prawo odwołania oferty o współpracy w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy.
   
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
                                                                                                 w Tolkmicku
                                                                                                  Anna Kurszewska
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Kurszewska Data wytworzenia informacji: 2017-10-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kurszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-12 14:49:51
Wprowadził informację do BIP: Robert Korsak Data udostępnienia informacji: 2017-10-12 14:49:55
Osoba, która zmieniła informację: Robert Korsak Data ostatniej zmiany: 2017-10-16 11:45:11
Artykuł był wyświetlony: 125 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu